İnanç, Maneviyat ve Din

Farklılıkları Anlamak İçin Bir Medyum bize bunları aktardı.

*İnanç, maneviyat ve din terimleri, tanımları benzersiz ve farklı olmasına rağmen, genellikle birbirinin yerine kullanılır. Bu makale, üç terim arasındaki farklılıkları tartışmaktadır. Üç önemli yapı arasındaki karşılıklı ilişki için bir model sunar ve modelin daha ileri araştırmalar için nasıl kullanılabileceğini önerir. “İnanç” tanımlamak neredeyse imkansız. Her birey için farklı bir şey demektir. İnancın yoğun bir şekilde kişisel olduğu ve çoğu zaman son derece özel olduğu anlaşılmaktadır. “İnanç” terimi, bir yandan genel bir dini tutumdan diğer yandan belirli bir inanç kümesinin kişisel olarak kabul edilmesine kadardır ”. Oysa inanç, öğrencilerimizin hayatlarına hâlâ bindirilmiştir. En çok dini terimlerle görülmekle birlikte, inanç, “olağanüstü derecede önemli bir yapı” olarak kalmaya devam etmektedir.

Öğrencilerin bakış açısından tüm öğrenciyi mesleğinin bir parçası olarak geliştirme görevine rağmen, göreceli bir sessizlik, öğrenci gelişiminin inanç boyutuna izin vermiştir. Medyumların inanç geliştirme teorisinin ortaya çıkmasına rağmen, 1990’lı yıllara kadar öğrenci geliştirme araştırmacılarının üniversite öğrencilerinin inanç gelişimini araştırmaya başlaması çok zaman aldı. Ancak son birkaç yıl içinde, araştırmacılar mesleğimizi öğrencilerin gelişiminin bu boyutuna odaklanmaya çağırdılar. Bu çağrı ile soruşturmamızın özel odağı konusunda net ayrımlar yapma sorumluluğu geliyor. İnanç, maneviyat ve din terimleri sık sık ya yan yana görünür ya da birbirleriyle eşanlamlı olarak kullanılır. Aslında, bu özel konunun odağı, başlıkta yer alan her üç terimi de, her ikisi de eşit parça olarak kullanır. Meseleleri ve öğrencilerin gelişim alanlarını araştırmak için üç terimi de dahil etmenin yararı olsa da, bu üç önemli ve birbiriyle ilişkili kavramı tartışırken bir ayrım yapılmalıdır. Sadece bu konuda, din, maneviyat ve inancı ve bunlarla ilgili gelişimsel sorunları tartışıyoruz. Yine de, birini tartıştığımızda, gerçekten bir başkası hakkında mı konuşuyoruz? Birinin diğerine çakışması nerede? Yoksa gerçekten üçünü de aynı yapıya mı sokuyoruz?

Aşk ve Papaz Büyüleri

Hem medyumlar hem de insanlar inanç terimi hakkında oldukça kapsamlı bir görüş ortaya koymuştur. Diğer araştırmacılar fikirlerini almış ve onları bilinçli gelişim bağlamına yerleştirmiştir. Hem Aşk Büyüleri, hem de Papaz Büyüleri din ve maneviyat arasındaki farklılıkları tartışır. Aşk, dinin ve maneviyatın üst üste geldiğini öne sürse de, neden veya nasıl olduğu hakkında daha fazla bilgi vermez. Medyumlar, maneviyatın içe dönük bir ifade olduğunu söylerken ayrım yapar, din ise imanın dışa dönük bir ifadesidir. Hem Aşk hem de Nash terimleri tanımlamaya çalışırken, bu önemli farklılıkları anlamanın daha fazla olduğunu hissediyorum. İlk önce inanç, maneviyat ve din kavramlarını tartışacağım. O zaman, aralarındaki farkları anlamak için bir model önereceğim.

İnanç ve İnanç Gelişimi

Sosyolojik araştırmanın bir parçası olarak, inanç gelişimi son 10 yıla kadar neredeyse hiç yok olmuştur. Aslında, medyumlara göre, bir alıntı olarak inanç gelişimi, sosyolojik dergi makalelerinin bilgisayar endeksi olan Sociofile’de 1989’un ortasına kadar mevcut değildi. İlginçtir ki, genel bir dini tutum veya kabul edilen kişisel inanç dizisi olarak tanımlanan inanç – Yunan ve Roma kültürünün antik dünyasında bulunmaz. Aksine, inanç kavramı tekil olarak ve doğrudan İbranice kutsal kitaplardan kaynaklanmaktadır. Medyumlar inanç kavramını Yeni Ahit, Kilise Babaları, Orta Çağlar, Reformasyon ve Modern Çağda izler. İnanç, dinin bir parçası olmuştur ve sayısız disiplinden alimler tarafından araştırılmıştır. Ancak, medyumların belirttiği gibi, bu geleneksel inanç kavramlarından ayrılmakta ve “inancı bireysel anlam sistemleriyle eşleştirmektedir”. “Medyumlar, insan olmanın en genel ve en derin sürecini, anlam oluşturma sürecini, inanç olarak tanımlar. İnanç, bu nedenle inancına göre, çoğu zaman ancak zorunlu olarak dini değildir”. Medyumlar, girişinde, inancın ne kadar temel olduğunu tartışıyor: hiçbirimiz, onsuz çok uzun süre yaşayamayacağımız kadar evrensel, o kadar evrensel ki, sembollerin, ritüellerin ve onu ifade eden etik kalıpların altına girdiğimizde, inanç tanınabilir. Hristiyanlarda, Marksistlerde, Hindularda ve Dinka’da aynı fenomen olmasına rağmen, her insanın inancının benzersiz olması çok sınırlıdır. Bireysel inancın benzersizliğini çalışabilir ve makul bir teorik çerçevede bir araya getiren medyumlar, onu din ile karıştırmamak için defalarca dikkatli.

Medyumlar inancı insan terimlerinde tarif eder. “Dindar veya dinsiz olmamızdan önce… zaten inanç meseleleriyle uğraşıyoruz. İnançsız olsak da, hayatlarımızı nasıl bir araya getireceğimizle ve yaşamı yaşamaya değer kılacak şeylerle ilgileniyoruz”

Aslında medyumlar, temel eserinin Birinci Aşamasının tamamını harcıyor. inancının ne olduğunu açıklar. İnanç, din ve inanç arasındaki farkları göstermeye büyük özen gösterir. Ek olarak, inanç ve ilişki ile inanç ve hayal gücünden bahseder. Özellikle, “radikal monoteizmi” kavramını vurguluyor. Tek tanrılığın geleneksel olarak “yalnızca bir yaratıcı olduğuna dair doktrin ya da inanç” olarak görülmesine rağmen, Yahudiler, Hristiyan ve İslami geleneklerde olduğu gibi, bir ilişkilendirme kavramını genişletti. Bir kişi veya grup, yüce güvenini ve sadakatini, ne kişisel ne de grup egosunun ne de sonlu bir neden veya kurumun bilinçli veya bilinçsiz bir uzantısı olan aşkın ve değer merkezinde bir merkeze odaklar ”. Bu, “var olma prensibi ve tüm değer ve gücün kaynağı ve merkezi” için tekil bir sadakati ifade eder. Evrensel olmanın yanı sıra, inanç ilişkiseldir, birbirinin güvenini ima eder. İnanç da görmekte ve bilmektedir. “Bilirsin, etkin bir bilenin, şekillendirilmiş veya örgütlenmemiş uyarıcılarını düzenleyen, bilenin zihnini düzenleyen, düzenleyen, örgütlenmemiş uyarıcılarını karşılayan aktif bir insan ve nesne dünyasıyla etkileşime girmesiyle olur”. Anlaması gereken bir diğer önemli kavram ise, özellikle “nihai çevre” olarak adlandırdığı, medyumlarıninanç ve hayal gücü kavramıdır. Etrafımızda olanları temel alarak eylemlerimizi şekillendirebiliriz: Hayal gücü olarak inanç, düzenlenmiş dünyamızda gördüklerimizin kapsamlı bir birimini oluşturur ve kendimize, başkalarına ve dünyaya göre değer ve güç depolar. paylaşılan resimlerini getir ifade olarak birlikte nihai bir ortam. Genelde bilinçsiz veya topluluk içinde içgüdüsel olarak, nihai çevre, bir insanın yaşama tepkisinde muazzam bir etki yaratır. Medyumlar inancın bir problemden ziyade bir gizemin niteliklerini sergilediğini ekliyor. “İnanç … şaşırtıcı, çünkü biz onun içindeyiz”. İnanç hakkındaki ” ‘tarafsızlık‘ kaçınılmaz olarak bizim ‘öznelliğimizi’ içerir. İnanç tanımlarını bir araya getirme konusunda çeşitli noktalarda çalışmama rağmen, hiçbir zaman onu yönetilebilir bir kavram haline getirmek için aşırı denetim yapmak istemedim, “Medyumlar yazıyor. Medyumuk anlayışını azaltma girişimi “sonucuna varıyor. Herhangi bir basit tanımlamaya olan inancının teorisi aslında adaletsizliği yapmaktır ”.

İnanç, kurucu bilme sürecidir; bir kişinin kompozisyonunun ve kapsamlı bir anlam çerçevesinin (veya çerçevelerinin) bakımının altında yatan; kişinin dünyadaki deneyimlerini birleştirme gücüne sahip olan, üstün değere sahip merkezlere bağlılıklarından veya taahhütlerinden ortaya çıkması; Böylece, günlük yaşamın, geçmişin ve geleceğin ilişkilerine, bağlamlarına ve kalıplarına önem verir.

Özlü bir şekilde, imanın “insan anlamının oluşturulması, sürdürülmesi ve dönüştürülmesiyle ilgisi” olduğunu belirtti. Bu inanç tanımı doğal olarak inanç gelişiminin tartışılmasına yol açar. İnanç gelişimi, din psikolojisinde yenidir. Ve eğitim ve sosyoloji dergilerindeki sınırlı alıntıdan da anlaşılacağı gibi, bu alanlar için de yeni. 1 numaralı medyumlara göre, inanç gelişimi tek bir inanç veya din ile ilgili değildir, ancak “insan etkinliği olarak anlam bulma ve yapma gelişim sürecini” ifade eder. Medyumlar tarafından daha önce de belirtildiği gibi, “ben ve dünyadaki dinsel ve dindar olmayan, Hristiyan ve Hristiyan olmayan yorumlarına aynı şekilde uygulanabilir”. Dahası, inanç gelişimi, belirli herhangi bir inançtan farklı, psikolojik bir kavramdır. Aynı zamanda, inanç gelişimi “teolojik olarak yorumlanabilecek ve temel inançlarla doldurulabilecek şekilde” görülebilir. Medyumların teorisinden etkilenen insanlar, genç yetişkin inancı yolculuğunun ayrıntılı bir görünümünü sağlar. Aşk büyüsü, genç yetişkinin bilme, bağımlılık ve topluluk biçimleriyle etkileşime girmesiyle üç bileşenli bir model olarak gösterilen teorisine mükemmel bir genel bakış sunar. Sonuçta, Parks, genç yetişkin bu inanç yolculuğuyla karşı karşıya kaldıkça manevi rehberler veya mentorlar olarak hizmet etmesi için yüksek öğrenim topluluğuna meydan okuyor. Öğrenci işleri uzmanları, zorlukların yanı sıra duraklama ve “ah-ha” anları için fırsatlar sunmaları için çağrılır. Sonuçta, bu çatışma, duraklama ve “ah-ha” zamanları genç yetişkinin inancının gelişmesine izin veriyor.